Miljödeklaration

Vad innebär miljödeklaration?


Miljödeklaration innebär att man kartlägger om inomhusmiljön är tillfredställande eller om det finns problem som kan behöva åtgärdas. Kartläggningen kan också visa på behov av åtgärder i förebyggande syfte, dvs innan problem med inomhusmiljön har uppstått. Kartläggningen redovisas för Lejonfastihgeters hyresgäster på informationstavlor i byggnaderna samt på Lejonfastigheters hemsida i Kundportalen. Sedan utgången av 2005 ska samtliga Lejonfastigheters fastigheter vara miljödeklararde.

Lejonfastigheters miljödeklarationen bygger på MIBB, Miljöinventering av Inomhusmiljön i Befintlig Bebyggelse. MIBB har arbetas fram gemensamt av Hyresgästföreningen, SABO  och Fastighetsägarna. Då MIBB vänder sig till hyresgäster i bostäder har Lejonfastigheter anpassat modellen efter sina hyresgäster, dvs. hyresgäster i skolor, förskolor, service hus mm.

Lejonfastigheter kartlägger inomhusmiljön med avseende på bland annat ventilation, temperaturer, fukt och mögel, radon mm. Men det är viktigt att även fånga hyresgästens/brukarens synpunkter på inomhusmiljö. Därför tillfrågas Lejonfastigheters hyresgäster om hur man upplever miljö i lokalerna via Lejonfastigheters årliga kundenkät. Hyresgästen kan också anmäla problem genom felanmälan eller ta upp dem på kundträffarna mellan förvaltaren och hyresgästen på fastigheten.
Varför miljödeklarera?

De flesta byggnader i vårt land är bra byggnader där teknik och underhåll fungerar som det ska och där inomhusmiljön är bra. Men tyvärr finns undantag. Det finns byggnader som har brister och fel som på olika sätt kan medföra problem för hyresgästerna. Det är dock viktigt att komma ihåg att en byggnads funktion i hög grad också beror på de människor som vistas och använder byggnaden.

Vad innehåller miljödeklarationen?