Behandling av personuppgifter

​Nya regler för hantering av personuppgifter

Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Förordningen är gemensam för hela EU och benämns GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med den nya lagen är att stärka den enskilda individens rättigheter genom att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade, få eventuella felaktiga uppgifter korrigerade samt i vissa fall även rätt att få uppgifterna raderade. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som på något sätt kan härledas till en enskild levande individ.

Behandling av personuppgifter hos Lejonfastigheter

Hos Lejonfastigheter värnar vi om våra kunders, leverantörers och intressenters personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi i fortsättningen kommer att hantera dina personuppgifter.

Vi har riktlinjer som i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen GDPR fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. De riktlinjer vi arbetar efter är att:

 • uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt
 • uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade
 • uppgifterna ska enbart samlas in för relevanta och berättigade ändamål
 • uppgifterna ska enbart förvaras så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål
 • behandling av uppgifterna får enbart göras om behandlingen sker på ett säkert sätt
 • personuppgiftsansvarig (Lejonfastigheter AB) ska ansvara för och kunna redogöra för att ovanstående punkter efterlevs.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Personuppgifter som du skickar till oss när du blir kund, leverantör eller när du ber att få registrera dig som felanmälare i vår kundportal samlar vi in. Dina personuppgifter kan vi även få från din kontaktperson hos Lejonfastigheter eller din arbetsgivare. De personuppgifter som vi samlar in kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, vilken fastighet du är kopplad till, om du ska göra felanmälan eller om du är respondent på vår kundundersökning (NKI).

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • skapa och hantera ditt personliga konto i vår kundportal
 • kommunicera och hålla dig uppdaterad när du har lämnat en felanmälan
 • skicka våra nyhetsbrev till dig
 • skicka inbjudningar till olika evenemang såsom spadtag, Green Drinks med mera
 • skicka vår kundundersökning (NKI) till dig.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina uppgifter delas inom Lejonfastigheter AB och kan hanteras av tredje part för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Tredje part kan exempelvis vara företag som är involverad i drift och underhåll av våra IT-system, företag som hanterar utskick av våra nyhetsbrev och inbjudningar, företag som hanterar vår kundundersökning.

De leverantörer som får del av dina personuppgifter för vår räkning ska ha undertecknat ett avtal, som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner från Lejonfastigheter om hur uppgifterna ska hanteras. Detta kallas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi vidarebefordrar inte, säljer inte och byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Lejonfastigheter kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lagstadgade krav eller myndighetsbeslut.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i vårt fastighets- och ärendehanteringssystem och rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Vi lagrar även listor på intressenter till våra evenemang och våra nyhetsbrev. De rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs.

Lejonfastigheter har vidtagit åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Som kund, leverantör eller intressent till Lejonfastigheter har du rätt att:

 • begära information om de personuppgifter Lejonfastigheter har om dig samt ett utdrag av personuppgifterna
 • begära information om hur Lejonfastigheter samlar in, behandlar, lagrar, vidarebefordrar och skyddar dina personuppgifter samt syftet med och laglig grund för insamlingen
 • begära rättelse eller radering av dina personuppgifter (såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna, såsom exempelvis bokföringsregler, eller annat legitimt skäl för lagring).

Utdrag och information lämnas inom 30 dagar.

Vem kontaktar du vid frågor?

För frågor kring behandling av dina personuppgifter, korrigering eller klagomål kan du vända dig till:

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Adress: Lejonfastigheter AB, Box 1943, 581 18 Linköping

Märk kuvertet med "Dataskyddssamordnare"

Lejonfastigheter AB med organisationsnummer 556477-7851 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen.