Inomhusmiljö

Att äga och driva en fastighet räknas som verksamhet som faller under Miljöbalken (länk). Balkens andra kapitel redogör för verksamhetsutövarens ansvar och skyldighet att utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa. Länk till Försiktighetsprincipen.

​En sund inomhusmiljö är viktig för både hälsa och trivsel. För att försäkra oss om att inomhusmiljön håller god standard och att eventuella brister åtgärdas har Lejonfastigheter som krav att samtliga fastigheter ska kontrolleras under året utifrån olika intervaller som är kopplade till dessa områden:

  • Ventilation
  • Varmvattentemperatur
  • Inomhustemperatur
  • Radon
  • Köldmedia
  • Fukt/mögel

Där fel eller brister noteras vidtar Lejonfastigheter åtgärder för att rätta till problemen. Det vi inte har möjlighet att åtgärda omgående och som inte är av akut karaktär hanteras som planerat underhåll.

Det är av största vikt för oss att fånga vår kunds synpunkter. Frågor kring inomhusmiljö diskuteras vid våra möten, dialog och träffar med de som vistas i våra hus. Dessutom tas dessa frågor upp i Lejonfastigheters årliga kundenkät.