Nu tar vi vara på solen i Lambohov!

Den nya solelsanläggningen på räddningsstationen i Lambohov är nu driftsatt. Därmed tar vi ytterligare ett steg på vägen mot målet för vår solelsproduktion.

​Linköping har som mål att solel ska stå för minst 5 procent av kommunens totala elanvändning år 2025, och minst 20 procent år 2040. Som kommunägt bolag deltar Lejonfastigheter i ambitionen och bidrar genom att successivt installera solel på fler fastigheter.

Kriterier för solel

Lejonfastigheter utför löpande utredningar för att hitta byggnader som är lämpliga för installation av solceller. Vi söker främst byggnader som har byggtekniska förutsättningar, rätt placering samt fördelaktig taklutning för att möjliggöra en bra installation. Vår strategi har hittills varit att fastigheten ska ha eget behov av den egenproducerade elen, därför prioriteras fastigheter som har hög elanvändning under sommartid.

Ny takkonstruktion

En fastighet som ansågs fördelaktig ur ett solelsperspektiv var Lambohovs räddningsstation. Våren 2018 gjordes en förstudie och i november samma år kunde projektet ta fart. Arbetet inleddes med byggtekniska förstärkningsåtgärder för att takkonstruktionen skulle få bärighet för solelsanläggningen. Därefter påbörjades uppsättning och installation av paneler.

Planenligt

Trots att bygganmälan och förarbete fördröjde processen något, stod anläggningen klar och provkörd den sista februari i år, helt enligt plan. Slutbesiktningen skedde den 9 april och samma dag drogs drift och produktion igång för fullt. Hela projektet, från tanke till färdig produkt, har totalt tagit cirka 12 månader. Anläggningen producerar cirka 70 000 kWh per år, vilket kommer att utgöra ungefär 13 procent av fastighetens totala elanvändning. Investeringen beräknas betala sig på 15 år.

Strategi och investeringsplan

Lejonfastigheters har idag sju solelsanläggningar som står för 0,4–0,5 procent av vår totala elanvändning. För att nå målen i kommunens program kommer det att krävas en kraftfull produktionsökning, från fler och större anläggningar. Vi arbetar därför med att fram en solcellstrategi med en investeringsplan som sträcker sig fram till 2025. Det är ännu inte helt klarlagt vilka fastigheter som kan tänkas vara aktuella, men målet är att påbörja ytterligare en installation under 2019.