Bolagsstyrning

Lejonfastigheters högsta beslutande organ är bolagsstämman, som bland annat väljer styrelseledamöter och revisor. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Revisionen utövar tillsyn över företagets interna kontroll, verksamhetens effektivitet samt att företagets redovisning är rättvisande.

​Våra ägardirektiv

Ägardirektiven är en övergripande vägledning för hur Lejonfastigheters ägare, Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB, vill att bolagets arbete ska bedrivas och vilka syften som ska uppnås.

I ägardirektiven anges att Lejonfastigheter ska vara en ledande aktör i kommunens strategiska fastighetsprojekt. Ambitionen vad gäller miljöhänsyn betonas, liksom betydelsen av lokalernas fysiska tillgänglighet och av goda och hälsosamma inomhus- och utomhusmiljöer. Bolaget ska bevaka hyresgästernas intressen och dialogen med dem som arbetar och vistas i lokalerna framhävs. Vidare ska företaget verka för ökad sysselsättning samt arbeta för minskad segregation. Lejonfastigheter ska säkerställa ett långsiktigt och stabilt fastighetsägande, samt ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott.

Vår ledning

Lejonfastigheters ledningsgrupp består av, från vänster:  Erik Styrenius, fastighetschef inrikting fastighetsutveckling och projekt, Susanna Roback, fastighetschef inriktning förvaltning och underhåll, Helena Almroth, HR-chef, Beata Kollberg, utvecklingschef, Jonas Johansson, finanschef, Ann de Jonge, vd, Angelica Falk, marknads- och kommunikationschef.

Vår styrelse

Styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige och speglar fullmäktiges partipolitiska sammansättning.

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Arbetet bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning, som reglerar beslutsordning, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt mötesordning. Styrelsen bedömer fortlöpande bolagets ekonomiska situation.

Översta raden från vänster:

Hans Zettby, ledamot (L), invald 2015

Ulf Lindh, ledamot (S), invald 2011

Sonny Härold, ledamot (S), invald 2015

Anders Riedenfalk, suppleant (KD), invald 2015

Björn Immerstrand, ordförande (MP), invald 2011

Främre raden från vänster:

Eva-Stina Hultinger, ledamot (S), invald 2011

Veronica Mårtensson, suppleant (M), invald 2011

Maud Ericsson, suppleant (L), invald 2015

Thorleif Gustavsson, ledamot (M), invald 2007

Rutger Starwing, vice ordförande (M), invald 2003

Från vänster:

Joakim Danielsson, personalrepresentant, invald 2017

Kjell Cederlund, ledamot (M), invald 2012

Maritha Hörsing, suppleant (MP), invald 2015

Saknas på bild:

Susanne Wallberg, ledamot (S), invald 2015

Sören Granath, ledamot (C), invald 2003

Revisor

Vid bolagsstämman 2017 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med ansvarig revisor Charlotte Deurell Åberg, född 1983. Valet skedde för perioden fram till slutet av bolagsstämman 2018.