Bolagsstyrning

Lejonfastigheters högsta beslutande organ är bolagsstämman, som bland annat väljer styrelseledamöter och revisor. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Revisionen utövar tillsyn över företagets interna kontroll, verksamhetens effektivitet samt att företagets redovisning är rättvisande.

​Våra ägardirektiv

Lejonfastigheters ägare är Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB. Ägardirektiven är en övergripande vägledning för hur ägaren vill att bolagets arbete ska bedrivas och vilka syften som ska uppnås.

I ägardirektiven anges att Lejonfastigheter ska vara en ledande aktör i kommunens strategiska fastighetsprojekt. Ambitionen vad gäller miljöhänsyn betonas, liksom betydelsen av lokalernas fysiska tillgänglighet och av goda och hälsosamma inomhus- och utomhusmiljöer. Bolaget ska bevaka hyresgästernas intressen och dialogen med dem som arbetar och vistas i lokalerna framhävs. Vidare ska företaget verka för ökad sysselsättning samt arbeta för minskad segregation. Lejonfastigheter ska säkerställa ett långsiktigt och stabilt fastighetsägande, samt ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott.

Vår ledning

Lejonfastigheters chefsgrupp består av: Micael Antamo, VD,  Erik Karlsson, underhållschef, Joacim Tjädermo, Förvaltningschef, Christan Dahlén, projektchef ny simhall, Erik Styrenius, fastighetschef inrikting fastighetsutveckling och projekt, , Maria Widfeldt, chef hållbarhet, inköp kommunikation, Beata Kollberg, utvecklingschef, Helena Almroth, HR-chef, Gunilla Dahlqvist Jonsson, Ekonomi- och finanschef

 

Vår styrelse

Styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige och speglar fullmäktiges partipolitiska sammansättning.

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Arbetet bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Den reglerar beslutsordning, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt mötesordning. Styrelsen bedömer fortlöpande bolagets ekonomiska situation.

Från vänster:

Hani Ezzo, Ledamot (M)

Sonny Härold, Ledamot (S)

Kim Öhman, Ledamot (S)

Chris Dahlqvist, Ledamot (SD)

Magnus Engström, Ordförande (KD)

Thorleif Gustavsson,  Ledamot (M)

Bogdan Klimowicz , Ledamot (M)

Andreas Williamsson, Vice ordförande (S)

Joakim Danielsson, Personalrepresentant

Joakim Hörsing, Ledamot (MP)

Gunilla Almeåker, Ledamot (L)

Anders Monemar, Ledamot (C) saknas på bild

 

Revisor

Vid bolagsstämman 2018 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till auktoriserad revisor i bolaget. PwC har utsett Sofie Gustafsson till huvudansvarig revisor. Valet skedde för perioden fram till slutet av bolagsstämman 2019.