Information till investerare

Lejonfastigheter AB:s (publ.) uttalade finansiella strategi är att uppnå balanserade finansiella kostnader med en effektiv hantering av finansiella risker. Den finansiella strategin innefattar bland annat verksamheten för anskaffning av krediter och hur räntekostnaden ska optimeras i förhållande till exempelvis ränteförändringar.

Anskaffning av krediter säkerställs via olika produkter från flera leverantörer, huvudsakligen nordiska affärsbanker.

Sedan 2006 har Lejonfastigheter, med stöd av företagets kort- och långsiktiga kreditbetyg A-1+/K-1/AA från Standard & Poor's, anskaffat krediter direkt på kapitalmarknaden.

Rating

Lejonfastigheter AB har den 28 februari 2019 erhållit följande rating av Standard & Poor's:

  • Långfristig: AA-
  • Kortfristig: A-1+/K-1
  • Outlook: Stable

Den 6 november 2018 erhöll ägaren Linköpings kommun en rating av Standard & Poor's:

  • Långfristig: AA+
  • Kortfristig: A-1+/K-1
  • Outlook: Stable

Nyheter

Under 2017 bildade Lejonfastigheter tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska verken i Linköping och Stångåstaden den så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan, samarbetet och skapa nya finansiella lösningar.

Linköping är en starkt växande kommun och bolagen inom koncernen kommer att fortsätta investera i snabb takt.

Nedan visar vårt bedömda lånebehov under de kommande åren. Vi behöver samarbeta inom finansiella området för att skapa de bästa förutsättningarna för våra bolag.

​Mnkr
​Låneportfölj
2018-08
​Bedömt behov
2019
​Bedömt behov
2020
​Bedömt behov
2021
​Stadshus​7 375​7 875​8 475​9 075
​Tekniska verken1 994​​2 550​2 550​2 450
​Stångåstaden4 475​​4 9155 900​6 900
​Lejonfastigheter3 250​​4 200​4 800​5 250
​Summa17 094​​19 540​21 725​23 675

 

Av tradition har bolagen inom koncernen arbetat självständigt inom alla områden, även finansiella området – och det var varit mycket framgångsrikt och vi avser inte att ändra ett vinnande koncept.

Vi väljer att fortsätta agera självständigt fast nu med gemensamma program och med kommunal borgen som säkerhet.

Med detta upplägg tar vi helt bort osäkerheten kring skattereglerna huruvida avdragsrätten ska gälla vid internbanksupplägg.

Från och med 3 november 2018 har alla utestående lån, både obligationslån och korta företagscertifikatslån kommunal borgen som säkerhet.

De befintliga lån som finns i låneportföljen har tillförts kommunal borgen i efterhand.

Detta efter önskemål från befintliga investerare att alla utestående lån ska ha samma säkerhet så inte att osäkerhet uppstår.

De nyheter som skett är följande

Medlem i Kommuninvest

Gemensamt MTN-program. Ram 6 Mdr

Gemensamt certifikatprogram. Ram 9 Mdr

Inom kort ett Grönt ramverk för finansiering

Kommuninvest

Linköpings kommun blev under 2017 medlem i Kommuninvest där dotterbolagen erbjuds att ta upp lång upplåning, vilket ger en ytterligare finansieringskälla. Lejonfastigheter har för närvarande 1 obligationer utgivna av Kommuninvest.

​Långivare​NR​Belopp (SEK)​Basränta​Marginal​Förfallodag
​Kommuninvest​KI 91776​300 000 000​Stibor 90​0,21 % ​2021-09-15
​Kommuninvest​KI105677​500 000 000​Stibor 91​0,25 %​2023-09-15

MTN (Mid Term Note)

Vi har satt upp en gemensam låneram med gemensamma villkor men vi lånar i eget namn med kommunal borgen som säkerhet. Ramen är i dagsläget på 6 Mdr. Avtal tecknades under maj och första obligation rullas ut under november.

Kort Finansiering – Certifikatprogram

Gemensamt program men bolagen lånar i eget namn kommunal borgen som säkerhet gäller från och med 9/11. Ramen är 9 Mdr. Bolagens egna certifikatprogram läggs ner.

Bilagor

Informationsbroschyr MTN

Informationsbroschyr Certifikatprogram

Ratingrapport Lejonfastigheter

Ratingrapport Linköpings kommun