En god inomhusmiljö

I våra hus vistas tiotusentals Linköpingsbor i alla åldrar. De ska kunna lita på att miljön är både hälsosam och behaglig.

Inomhusmiljön och inomhusklimatet är viktiga för både hälsa och trivsel. För att försäkra oss om att inomhusmiljön håller god standard genomför vi regelbundna kontroller i alla fastigheter. Vi kontrollerar:

  • Ventilation
  • Inomhustemperatur
  • Varmvattentemperatur
  • Fukt och mögel
  • Radon i inomhusluften

Betydande fel eller brister rättar vi till så snabbt vi kan. Det vi inte har möjlighet att åtgärda omgående och som inte är av akut karaktär hanterar vi som planerat underhåll.

Sunda material

Vi är noggranna när vi väljer material i samband med ny- och ombyggnation. Sunda material är bra både för hälsan och för miljön, både i våra hus och där materialen tillverkas. Det är också kostnadsbesparande eftersom risken minskar för att inbyggda farliga ämnen behöver tas omhand i framtiden.

För kravställning och dokumentation av materialval använder vi verktyget Sunda hus. Det är en databas med information om innehåll och ämnen i byggprodukter. Databasen gör det enkelt att välja material som är bedömda utifrån hur de påverkar miljö och hälsa. Vår entreprenör dokumenterar allt material som byggs in i fastigheten. Även den minsta byggprodukt kan innehålla farliga ämnen, därför dokumenteras alla detaljer.

Sunda miljöer för barnen är en särskilt prioriterad fråga. Barn är extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Tillsammans med Linköpings kommun arbetar vi därför i projektet En giftfri förskola.

Radon

Radon är en luktfri och osynlig gas som är radioaktiv. Att utsättas för höga halter radon i luften under en längre tid är hälsofarligt. Radon ska enligt Miljöbalken saneras och avvecklas ur byggnader.

Radonmätning har gjorts i hela vårt fastighetsbestånd. Vi utför radonmätningar var tionde år och dessa mätningar görs under eldningssäsongen oktober–april. 

För att säkerställa radonhalten utförs även mätningar i våra nybyggnationer. Vårt mål är att samtliga fastigheter ska ha radonhalter mindre än 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter luft), vilket är i linje med riksdagens och Linköpings kommuns beslut.