Organisation

Lejonfastigheter ägs av Linköpings Stadshus AB, som är moderbolag för de kommunala bolagen och som i sin tur är helägt av Linköpings kommun.

Vårt arbete är det sista ledet i en demokratisk process som går via kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, och som ska omsätta Linköpingsbornas behov och önskemål i väl fungerande offentliga miljöer.

Lejonfastigheters organisation

Organisatoriskt är vår verksamhet indelad i två funktioner, kärnverksamhet och stödfunktioner, direkt under vd. 

 

Vår kärnverksamhet är våra fastigheter. Funktionen "Fastighet produktion" omfattar hela kedjan från definition och analys av kundernas behov till "Projekt" som ansvarar för beställningar och genomförande av investeringsprojekt. Inom området finns också teknisk specialistkompetens för bolagets produktutveckling. Funktionen "Fastighet förvaltning" omfattar löpande drift, underhåll av beståndet samt utveckling och förvaltning av våra fastigheter.

Kärnverksamheten har stödfunktionerna till sin hjälp. Här återfinns kompetensförsörjning och övriga HR-frågor, verksamhetsutveckling och IT, hållbarhet och inköp samt marknads- och kommunikationsfrågor. Här finns även ekonomi och finans vars uppgifter spänner över ett brett område, från finansieringsfrågor till uppföljning och ekonomisk analys samt redovisning, ekonomistyrning och hyresadministration.

Vi är ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger Linköping.