Vårt uppdrag

Lejonfastigheters uppdrag är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som behövs för Linköpings kommuns verksamheter. Kommunens syfte med Lejonfastigheter är att få ett långsiktigt och stabilt fastighetsägande. Bolaget ska arbeta för att det ska vara attraktivt att bo och verka i kommunen.

​Vår affärsidé

Lejonfastigheters affärsidé är att aktivt äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till offentlig verksamhet i Linköpings kommun.

Verksamheten ska kännetecknas av:

  • kundengagemang och långsiktighet
  • affärsmässighet och kostnadseffektivitet
  • miljö- och kvalitetssäkring
  • värde för kunden

Vår vision

Tillsammans bygger vi det goda samhället, genom att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer.

Våra värderingar

Innebörden i visionen är uttryckt i de tre värderingar som genomsyrar hela vår verksamhet.

  • Med lyhördhet och dialog skapar vi förståelse för varandra och för våra kunders behov och önskemål
  • Med nytänkande, innovation och mod bygger vi för framtiden
  • Med långsiktighet och helhetstänkande bygger vi hållbara miljöer där generationer kan leva, arbeta och växa.

Hållbar affärsmodell och måluppfyllelse

Vår affärsmodell ska tydligt kännetecknas av fyra kärnområden, som är direkt kopplade till de ägardirektiv som fastlades 2015.

Med bolagets affärsidé respektive vision medverkar Lejonfastigheter till devisen att Linköping är attraktivt att bo, leva och verka i. Av Lejonfastigheters totala lokalarea är 94 procent uthyrt till Linköpings kommun. Bolaget fortsätter att aktivt arbeta med strategier kring förtätningar av befintliga fastigheter, utrangeringar av riskkonstruktioner samt samordning av underhållsarbeten tillsammans med om-, till- och nybyggnationer. I affärsplanen som utgår från ägardirektiven har fyra målområden definierats innehållande strategiska mål:

Kundvärde

Lejonfastigheter etablerar sig mer och mer tydligt som en samarbetsparter till vår kund. Kunden definieras därför i ett större perspektiv, från kontraktsskrivande hyresgäst till personal hos verksamheterna, medborgaren och besökaren i staden. Kunden är därmed alla som på något sätt besöker eller vistas i våra fastigheter såväl dagligen som sporadiskt.

Nöjd kund-index, NKI, som mäts hos verksamheterna i fastigheterna. Vi arbetar med utveckling av vår samverkan med våra driftentreprenörer vilket har resulterat i en tydligt förbättrad kundnöjdhet inom området skötsel av utemiljöer. Utfallet av NKI 2017 var 64 (60) vilket överträffade målet 63.

Fastighetsvärde

Fastigheternas värde påverkas av flera faktorer. Som verktyg för att utveckla detta används överskottsgrad. För att nå den målsatta överskottsgraden inriktar Lejonfastigheter sig på energieffektiviseringar, effektivisering av tillsyn och skötsel, strategi kring fastigheterna såsom förtätning, köp eller försäljning, rätt hyresnivåer samt att utveckla underhållet. Under 2017 var målsättningen att nå en överskottsgrad på 60, vilket uppnåddes.

Hållbarhet

Hållbarhet har fått ett tydligare fokus i bolagets ägardirektiv, vilket också visas i att bolaget antagit en hållbarhetspolicy. Förutom ett strategiskt mål för att bidra till ett koldioxidneutralt Linköping 2025 har Lejonfastigheter valt att lyfta MMI, motiverad medarbetar-index, som ett strategiskt mål inom social hållbarhet. Värdet var för MMI 55 (42) medan utsläppen av koldioxid låg på 20 056 ton (20 603). Båda målen uppnåddes.

Ekonomi

Måluppfyllelsen inom området ekonomi är i mångt och mycket resultatet av arbete inom övriga målområden. Årets resultat efter finansnetto uppgick till 72 miljoner kronor medan investeringarna under året uppgick till 353 miljoner kronor. En extern värdering av fastighetsbeståndet visar på en ökning med drygt 400 miljoner kronor. Avkastning på eget kapital når inte upp till det internt satta måltalet men överstiger ägarens krav på 7 procent. Övriga utfall uppfyller både ägarkrav och internt satta krav.

Nycketal verksamheten, måltal – utfall

 ​2017 utfall​2017 mål
​Avkastning av eget kapital (%)​8,5

​9,0

​Soliditet (%)​19​16
​Soliditet, marknadsvärdering (%)​4438
​Räntetäckningsgrad​4,94,0